Vacaturesite voor al uw flexkrachten
 

Algemene voorwaarden

inhuurmarktplaats-flexvacatures

 

1          Definities

FlexVacatures

De eigenaar en exploitant van de website www.flexvacatures.com. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als FlexVacatures onder nummer 58218858. Onderdeel van Invitea.

Wederpartij

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten, webapplicatie en vacature database van FlexVacatures.

Intermediairs

Eigenaren, exploitanten en medewerkers van uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving- & selectiebureaus en reïntegratiebureaus.

Werkgever

Eigenaar of werknemer van een bedrijf, die is belast met het werven en/of aannemen van personeel.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Wederpartij en FlexVacatures, op basis waarvan de Wederpartij de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Abonnement

Een pakket waarmee de Wederpartij kandidaten kan voorstellen op vacatures van werkgevers.

Credits

Een door de Wederpartij aangeschaft tegoed die de Wederpartij kan gebruiken voor het voorstellen van kandidaten.

Profiel

Het CV van de kandidaat die ingeschreven staat bij een intermediair met daarop de gegevens als werkervaring, opleiding en de gegevens van de intermediair.

Vacature

De openstaande functie bij een werkgever die hij graag vervuld wil hebben.

Kandidaat

Een werkzoekende die staat ingeschreven bij een intermediair.

 

2       Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FlexVacatures en de Wederpartij waarop FlexVacatures deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FlexVacatures, voor de uitvoering waarvan door FlexVacatures derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van FlexVacatures en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van De Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FlexVacatures en De Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien FlexVacatures niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FlexVacatures in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3       Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van FlexVacatures zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product/dienst  waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 FlexVacatures kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien De Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FlexVacatures daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FlexVacatures anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FlexVacatures niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4          Verplichtingen Partijen

4.1  De Wederpartij zal FlexVacatures steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de profielen, bedrijfsgegevens en bankgegevens. De Wederpartij neemt daarbij de door FlexVacatures gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

4.2  De Wederpartij zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens.

4.3  De dienst van FlexVacatures bestaat uit het instaat stellen van de Wederpartij om zelf een vacature te plaatsen in de Vacature database. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, regelmatig actualiseren en controleren van de Vacature.

4.4  FlexVacatures streeft er naar dat de website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. FlexVacatures garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. FlexVacatures behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. FlexVacatures is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, ongeacht de oorzaak daarvan. FlexVacatures garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

 

5          Vacature

5.1  FlexVacatures is niet verantwoordelijk voor de inhoud van vacatures. Voor iedere Vacature staat de Wederpartij er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of FlexVacatures. In het bijzonder garandeert de Wederpartij dat iedere Vacature voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, juist, volledig en actueel is, geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde, geen computervirussen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden bevat en geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van FlexVacatures of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens FlexVacatures of derden.

5.2  Het is Wederpartij enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen: clicks, hoe vaak de Vacature is bekeken (views), gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de Vacature is bekeken. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook andere informatie te verzamelen waaronder, maar niet beperkt tot, informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de website van FlexVacatures, en niet publieke gegevens zoals IP- adressen.

5.3 De Wederpartij zal FlexVacatures volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 5 door de Wederpartij. De Wederpartij zal FlexVacatures verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die FlexVacatures in verband daarmee ondervindt.

5.4 FlexVacatures behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van Vacatures te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Vacature naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Wederpartij op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat vacatures strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven vacatures.

 

6     Reikwijdte recht tot inzage en/of toegang tot Vacature database

6.1 De Wederpartij erkent dat FlexVacatures producent is van de door haar geëxploiteerde Vacature database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de Vacature database.

6.2  De Wederpartij mag de Vacature database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel kandidaten voor te stellen en nieuwe werknemers rechtstreeks voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van de Wederpartij werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, voor de onderneming van de Wederpartij(en) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

6.3  De Wederpartij mag databestanden uit de Vacature database, of voorstellen van intermediairs met profielen van kandidaten, of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van FlexVacatures.

6.4  De Wederpartij mag databestanden uit de Vacature database of voorstellen van intermediairs met profielen van kandidaten, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de Vacature database openstaande vacature en alleen voor zover de databestanden uit de Vacature database en voorstellen, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

6.5 Voorstellen van Intermediairs met profielen van kandidaten moeten redelijkerwijs  aansluiten op de concrete vacature van Werkgevers. Wanneer blijkt dat een Intermediair meerdere keren voorstellen verstuurd die geheel niet aansluiten op de vacature behoudt FlexVacatures zich het recht voor het account voor een bepaalde termijn en/of geheel te blokkeren.

6.6  Een inlogaccount tot de vacature database staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de vacature database. Het is de Wederpartij dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de vacature database.

6.7  Het is de Wederpartij niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van FlexVacatures . Dit houdt onder meer in dat het de Wederpartij niet is toegestaan soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de Vacature database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

6.8  De Wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met de door FlexVacatures verstrekte inloggegevens. De door FlexVacatures verstrekte inloggegevens zijn de Wederpartij-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van de Wederpartij gebruikt worden. Het is de Wederpartij dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van De Wederpartij te voorkomen.

6.9  Indien de Wederpartij in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, behoudt FlexVacatures zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van de Wederpartij en de toegang van de Wederpartij tot de Vacature database met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren of voor een bepaalde termijn te blokkeren. In dat geval is FlexVacatures geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan de Wederpartij. Bedragen die FlexVacatures heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

7     Intellectueel eigendom

7.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, de Website, de vacature database en alle andere door FlexVacatures ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij FlexVacatures of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij is uitgesloten.

7.2 Indien en voor zover de dienst van FlexVacatures eruit bestaat om de Wederpartij door gebruik van de software van FlexVacatures of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Vacature te plaatsen, dan verleent FlexVacatures aan de Wederpartij het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Vacature te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

7.3 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan FlexVacatures van profielen, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent de Wederpartij aan FlexVacatures een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op de Website. De Wederpartij garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. FlexVacatures zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

 

8          Voorstellen met profielen van kandidaten

8.1  FlexVacatures verstuurt de voorstellen van Intermediairs met bijbehorende profiel van de kandidaat, maar geeft geen garanties op het aantal voorstellen, noch op de geschiktheid van de kandidaten of enig ander resultaat. FlexVacatures gaat er vanuit dat de informatie die de kandidaten en de Wederpartij(en) hebben verstrekt juist is. FlexVacatures sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten en de Wederpartij(en) alsmede voor (de gevolgen van) het doen of nalaten van kandidaten die bij de Wederpartij in dienst zijn getreden naar aanleiding van het gebruik van de Vacature database en/of de diensten van FlexVacatures.

 

9          Tarieven & Credits

9.1 Voor iedere overeenkomst , het daarin overeengekomen abonnement gelden telkens de tarieven die door FlexVacatures op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van het soort account en abonnement.

9.2 FlexVacatures behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft de Wederpartij het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.

9.3 Alle tarieven zijn in euro’s en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.4 Het staat FlexVacatures vrij om een systeem van credits te hanteren. Eenmaal aangeschafte credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Credits zijn De Wederpartij gebonden en niet overdraagbaar. De hoeveelheid credits verschilt per abonnement en zijn te gebruiken vanaf de eerste tot en met de laatste dag van die maand. Credits mogen enkel voor het overeengekomen doel worden gebruikt en zijn te gebruiken binnen dezelfde maand. Niet gebruikte credits komen te vervallen.

 

10       Abonnementen en wijzigingen voor Intermediairs

10.1 FlexVacatures biedt haar diensten aan in een abonnementsvorm. De Wederpartij sluit een overeenkomst af voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is per maand opzegbaar met de inachtneming van de geldende opzegtermijn. De overeenkomst geeft de Wederpartij toegang tot de website en database en een abonnement waarmee de Wederpartij profielen kan versturen.

10.2 Het abonnement is per maand opzegbaar met de inachtneming van de geldende opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, per post of e-mail.

 

11       Facturatie & Betaling

11.1 FlexVacatures factureert aan het einde van de maand het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. FlexVacatures kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. De Wederpartij gaat akkoord met elektronische facturatie door FlexVacatures.

11.2 De Wederpartij is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Wederpartij is uitgesloten.

11.3 Het staat FlexVacatures vrij met de Wederpartij afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen schriftelijk of digitaal via e-mail worden overeengekomen.

11.4 FlexVacatures is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van FlexVacatures aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. FlexVacatures is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is FlexVacatures vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. FlexVacatures is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien FlexVacatures besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Wederpartij. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 

12       Tussentijdse Beëindiging

12.1 FlexVacatures heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

12.2 Een partij heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 FlexVacatures heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft stopt.

12.4 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is FlexVacatures enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan de Wederpartij.
 

13       Overmacht

13.1 In geval FlexVacatures door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft FlexVacatures het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Profiel op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij te zijn gehouden. In deze gevallen is FlexVacatures verplicht de Wederpartij zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door FlexVacatures ingeschakelde derden, en ingeval van de online diensten, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 

14       Aansprakelijkheid & Klachten

14.1 De aansprakelijkheid van FlexVacatures uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de Wederpartij onder de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan FlexVacatures .

14.2 FlexVacatures is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Vacatures in de database binnen dertig (30) dagen na publicatie van een Vacature schriftelijk aan FlexVacatures ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

14.4 Indien een Vacature niet conform de afspraken uit de overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan de Wederpartij – naar keuze van FlexVacatures– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Vacature, vermindering van de prijs of uitkering van de vergoeding in Credits, voor zover het Profiel redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van de Wederpartij.

 

15       Toepasselijk recht en geschillen

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FlexVacatures partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

15.2  De rechter in de vestigingsplaats van FlexVacatures is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FlexVacatures het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

16       Vertrouwelijkheid

16.1 De Wederpartij zal alle informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van FlexVacatures verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien de Wederpartij tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

 

17       Privacy

17.1 De Wederpartij (werkgever) dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die als resultaat van de geplaatste vacature aan de Wederpartij zijn verstrekt door de Intermediair. De Wederpartij (werkgever) mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. De Wederpartij zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door de Wederpartij, zal de Wederpartij dat gebruik onmiddellijk staken en wanneer nodig de gegevens vernietigen. FlexVacatures garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. FlexVacatures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. FlexVacatures zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids- of uitzend)overeenkomst tussen of met de Wederpartij en een kandidaat.

 

17.2 De Wederpartij staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel 17, de privacy statement van FlexVacatures te vinden op www.flexvacatures.com en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij zal FlexVacatures volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door de Wederpartij van het bepaalde in dit artikel 17, de privacy statement van FlexVacatures of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. De Wederpartij zal FlexVacatures verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die FlexVacatures in verband daarmee ondervindt.

 

17.3 Indien en voor zover de Wederpartij persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verzamelt verkregen via onze website, vrijwaart de Wederpartij FlexVacatures voor alle aanspraken van derden die jegens FlexVacatures mochten worden ingesteld, wegens een aan de Wederpartij toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

18       Diversen

18.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door FlexVacatures aangepast worden. FlexVacatures adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op www.flexvacatures.com